GẶP MẶT GIAO LƯU VỚI CỤC TRƯỞNG GIAO THÔNG VÀ LOGISTICS HONGKONG CÙNG ĐOÀN DOANH NGHIỆP ( T10- 2023)

Posted by admin

Gặp mặt giao lưu với Cục trưởng giao thông và logistics HONGKONG cùng đoàn doanh nghiệp vào tháng 10/2023